bắt đỉnh đáy

 1. Bảo Khánh
 2. Tô Đình Văn
 3. Bảo Khánh
 4. Tô Đình Văn
 5. Bảo Khánh
 6. Tô Đình Văn
 7. Tô Đình Văn
 8. Bảo Khánh
 9. Bảo Khánh
 10. Tô Đình Văn
 11. Tô Đình Văn
 12. Tô Đình Văn
 13. Bảo Khánh
 14. tinychau
 15. Bảo Khánh
 16. Tô Đình Văn
 17. Bảo Khánh