Xin code Flower afl ạ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Nguyen duc phu, 2/11/22.

Lượt xem : 336

 1. Nguyen duc phu

  Nguyen duc phu New Member

  Tham gia ngày:
  2/11/22
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Mọi người ai có code afl Flower chỉ báo tạo đáy, đỉnh cho mình xin với ạ.❤️
   
  Nguyen duc phu, via a mobile device, 2/11/22
  #1
 2. Đang tải...

  Bài viết tương tự Diễn đàn Date
  Xin đoạn code Thảo luận chung 6/10/22
  Xin bộ code chỉ báo tâm lý thị trường Thảo luận chung 5/10/22
  Convert code từ đuôi .mq4 hoặc .mq5 sang đuôi .afl Thảo luận chung 8/7/22
  Amibroker-Code Volume Trung Bình Thảo luận chung 6/7/22
  Xin code của 2 chỉ báo chưa biết tên Thảo luận chung 29/6/22

 3. Nguyen

  Nguyen Member

  Tham gia ngày:
  19/7/21
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  13
  Giới tính:
  Nam
  Đây bạn :

  //www.aflcode.com
  SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);

  _SECTION_BEGIN("Background_Setting");
  SetChartBkGradientFill( ParamColor("BgTop", colorBlack),

  ParamColor("BgBottom", colorBlack),ParamColor("titleblock",colorDarkTeal ));
  _SECTION_END();  _SECTION_BEGIN("Flower");
  Prd1=Param("ATR Period",4,1,20,1);
  Prd2=Param("Look Back",7,1,20,1);
  green = HHV(LLV(L,Prd1)+ATR(Prd1),Prd2);
  red = LLV(HHV(H,Prd1)-ATR(Prd1),Prd2);
  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);
  barColor=IIf(C>Green ,colorBrightGreen,IIf(C < RED,colorRed,colorWhite));
  PlotOHLC( IIf(flowerOpen<flowerClose, flowerOpen, flowerClose),flowerHigh,flowerLow,IIf(flowerOpen<flowerClose, flowerClose, flowerOpen), "Close", barColor, styleNoTitle | styleCandle);


  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("OsSetting");

  OBSetting=Param("Setting",45,1,500,1);
  Bline = StochD(OBSetting);
  Oversold=Bline<=30;
  Overbought=Bline>=85;


  PlotShapes (IIf(Oversold, shapeSmallCircle, shapeNone) ,colorBrightGreen, layer = 0, yposition = flowerLow, offset = -8 );
  PlotShapes (IIf(Overbought, shapeSmallCircle, shapeNone) ,colorRed, layer = 0, yposition = flowerHigh, offset = 7 );
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Breakout Setting");
  Buyperiods=Param("Breakout periods best is usually 18",5,1,100,1,1); //10 is good for adding
  Sellperiods=Param("Exit Breakout",6,1,100,1,1); //4 is good for adding
  Buy= C>Ref(HHV(H,Buyperiods),-1);
  Sell= O<Ref(LLV(O,Sellperiods),-1);

  /* exrem is one method to remove surplus strade signals. It removes excessive signals of arrow */
  top=Max(Close,Ref(Close,-1));

  Buy = ExRem(Buy, Sell);
  Sell = ExRem(Sell, Buy);
  //shapeUpArrow = Param("Buy Shape Typ",59,1,60,1);
  //shapeDownArrow = Param("Sell Shape Typ",60,1,60,1);
  PlotShapes(shapeUpArrow * Buy, ParamColor("Buy Arrow", colorYellow),0,flowerLow, - 15);
  //PlotShapes(shapeDownArrow * Sell, ParamColor("sell Arrow", colorRed),0,flowerLow, - 15);
  PlotShapes( IIf( Sell, shapeDownArrow, shapeNone ), colorCustom12, layer = 0, yposition = top, offset = -60 );


  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("Parameters");
  LB1= Param("Long LookBack Periods",42,1,60,1);
  LB3= Param("Mid LookBack Periods",18,1,30,1);
  LB2= Param("Short LookBack Periods",6,1,30,1);

  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("ResistanceLong");

  RsColor=ParamColor("LongResColor",colorOrange);
  BrCount=Param("LongBarLength",65,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  RsColor = colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  R=ValueWhen(Cross(MA(flowerClose,LB1),C),HHV(flowerHigh,LB1),-1);
  Plot(R,"Resistance",RsColor,ParamStyle("LongResStyle",styleNoTitle|styleLine|styleDots|styleStaircase|styleThick,maskAll));
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("ResistanceMid");
  Rs3Color=ParamColor("MidResColor",colorCustom4);
  BrCount3=Param("MidBarLength",40,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount3;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  Rs3Color =colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  RM2=ValueWhen(Cross(EMA(flowerClose,LB3),C),HHV(flowerHigh,LB3),-1);
  Plot(RM2,"MidRes",Rs3Color,ParamStyle("MidResStyle",styleLine|styleStaircase|styleNoTitle,maskAll));
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("ResistanceShort");
  Rs2Color=ParamColor("ShortResColor",colorCustom12);
  BrCount2=Param("ShortResLength",12,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount2;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  Rs2Color = colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  RM=ValueWhen(Cross(TEMA(flowerClose,LB2),C),HHV(flowerHigh,LB2),-1);
  Plot(RM,"ShortRes",Rs2Color,ParamStyle("ShortResStyle",styleDashed|styleThick|styleNoTitle|styleStaircase,maskAll));
  _SECTION_END();
  _SECTION_BEGIN("SupportLong");
  Sup1Color=ParamColor("LongSupColor",colorBlue);
  BrCount4=Param("LongSupBarLength",65,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount4;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  Sup1Color =colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  S=ValueWhen(Cross(MA(flowerClose,LB1),C),LLV(flowerLow,LB1),-1);
  Plot(s,"Support",Sup1Color,ParamStyle("SupStyle",styleLine|styleDots|styleStaircase|styleThick|styleNoTitle,maskAll));
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("SupportMid");
  Sup3Color=ParamColor("MidSupColor",colorDarkYellow);
  BrCount6=Param("MidBarLength",40,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount6;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  Sup3Color =colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  SM2=ValueWhen(Cross(EMA(flowerClose,LB3),C),LLV(flowerLow,LB3),-1);
  Plot(SM2,"MidSup",Sup3Color,ParamStyle("MidSupStyle",styleLine|styleStaircase|styleNoTitle,maskAll));
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("SupportShort");
  Sup2Color=ParamColor("ShortSupColor",colorPink);
  BrCount5=Param("ShortSupBarLength",12,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount5;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  Sup2Color =colorBlack;
  }


  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  SM=ValueWhen(Cross(TEMA(flowerClose,LB2),C),LLV(flowerLow,LB2),-1);
  Plot(SM,"ShortSup",Sup2Color,ParamStyle("ShortSupStyle",styleDashed|styleThick|styleNoTitle|styleStaircase,maskAll));
  _SECTION_END();

  _SECTION_BEGIN("Cloud Setting");
  //Cloud
  ParmCloud = ParamToggle("Cloud", "No|Yes", 0);

  CloudResColor=ParamColor("CloudResColor",colorDarkTeal);
  BrCount7=Param("CloudResLength",15,1,500,1);
  for (i=0;i<BarCount-BrCount7;i++) //hide the line except most recent 10 bars
  {
  CloudResColor = colorBlack;
  }

  flowerClose = EMA((Open+High+Low+Close)/4,3) ;
  flowerOpen = EMA((Ref(Open,-1) + Ref(flowerClose,-1))/2,3);
  Temp = Max(High, flowerOpen);
  flowerHigh = EMA(Max(Temp, flowerClose),3);
  Temp = Min(Low,flowerOpen);
  flowerLow = EMA(Min(Temp, flowerClose),3);

  CS=ValueWhen(Cross(WMA(flowerClose,LB2),C),LLV(flowerLow,LB2),-1);
  CR=ValueWhen(Cross(WMA(flowerClose,LB2),C),HHV(flowerHigh,LB2),-1);


  if(parmCloud == 1)
  {
  PlotOHLC( CS, CS, CR,CR, "Band", CloudResColor, styleCloud | styleNoLabel|styleNoTitle);
  }

  _SECTION_END();  Title = StrFormat("\\c02 {{NAME}} | {{DATE}} | Open : %g | High : %g | Low : %g | Close : %g | Change = %.1f%% | Volume = " +WriteVal( V, 1.0 ) +", {{VALUES}}",
  O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )) );


  _SECTION_BEGIN("Keltner Bands");
  Smooth = Param("Smoothness",14,2,100,1);
  Length = 20; Num_ATRs = 1.5;
  // Length and Num_ATRs parameters should be personalized for your preferred settings.

  Mov_Avg = MA((H+L+C)/3,Length);
  KUP = Mov_Avg + Num_ATRs * ATR(Length);
  KDOWN = Mov_Avg - Num_ATRs * ATR(Length);


  Plot (MA(KUP,smooth),"KUP",colorGreen,styleLine);
  Plot (MA(KDown,smooth), "Kdown",colorRed,styleLine);
  Plot (MA(Mov_Avg,smooth),"Mov_Avg",colorYellow , styleDashed);
  _SECTION_END();
   
  Học thích bài này.

Lượt bình luận : 1

Chia sẻ trang này