học phân tích cơ bản

 1. Lo Lo
 2. Orion
 3. Bảo Khánh
 4. tinychau
 5. tinychau
 6. tinychau
 7. tinychau
 8. Bảo Khánh
 9. Bảo Khánh
 10. tinychau
 11. Bảo Khánh
 12. Bảo Khánh
 13. tinychau
 14. Bảo Khánh
 15. Bảo Khánh
 16. Bảo Khánh
 17. Bảo Khánh
 18. Bảo Khánh
 19. Bảo Khánh
 20. Bảo Khánh